วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลสถานศึกษา
   ประวัติสถานศึกษา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   อัตลักษณ์สถานศึกษา
   เอกลักษณ์สถานศึกษา
   ปรัชญาการศึกษา
   นโยบายสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากร
   ข้อมูลคุรุภัณฑ์
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลงานแผน
   ข้อมูลนักเรียน
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย
   สถานประกอบการในความร่วมมือ

ฝ่ายงานในวิทยาลัย
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งปี2558
   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา

เอกสารฝ่ายวิชาการ
    บทคัดย่อวิชาโครงการ 2557
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    แบบพิจารณารายการหนังสือ1/2558
    แบบข้อสอบปลายภาค
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แบบฟอร์มแผนการสอน 57
    แบบฟอร์มส่งสื่อการเรียนการสอน57
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน
   แบบฟอร์มโครงการสอน57
   บันทึกข้อความส่งวิเคราะห์ข้อสอบ

เอกสารฝ่ายแผนงานฯ
เอกสารงานแผนงานฯ
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     คู่มือปฏิบัติตามระเบียบ สอศ.
     เอกสารแบบฟอร์มเสนอโครงการ
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2558
     แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     เอกสารแบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
เอกสารงานประกันคุณภาพฯ
     แบบเครื่องมือ ประเมินตนเอง
     แบบเครื่องมือ ประเมินแผนก
     แบบเครื่องมือ ประเมินสถานศึกษา
     แบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันฯ
     คำสั่งประกันคุณภาพภายในปี57
     เครื่องมือประเมินสถานศึกษา ปี56 บทที่3
     ปฏิทินงานประกันคุณภาพภายใน57
     เล่มสีน้ำตาลมาตรฐานการอาชีวศึกษาปี55
เอกสารงานวิจัยฯ
     เผยแพร่-สิ่งประดิษฐ์-ระดับภาค57
     เผยแพร่-สิ่งประดิษฐ์-ระดับอาชีวะ57
     เผยแพร่-งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 57
     คำสั่งพิจารณาสิ่งประดิษฐ์ 2558
     แนวทางส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ฯ
     แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2558
     เอกสารรูปแบบปกโครงการ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์2557

สรุปข้อมูลของงานต่างๆ
   ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
   ข้อมูลงานสารบรรณ
   สถิติการยืมหนังสือ
   สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
   ข้อมูลการใช้ห้องอินเตอร์เน็ต
   บริการข้อมูลวิทยาลัย
   คู่มือการประเมินข้าราชการ
   โครงการจิตใสกายแกร่ง

แผนกวิชา
    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์

ตารางสอน/ตารางเรียน
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   งบประมาณ
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลการวิจัย
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
   ข้อมูลตลาดแรงงาน
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
  คู่มือSMS2007สำหรับนักเรียน
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
   ดาวน์โหลด13Fontราชการไทย
  


ตารางเวร
ประจำเดือนตุลาคม
  ตารางปฏิบัติงานธุรการ
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง
ดาวโหลดเอกสาร
โครงการเข้าประจำกอง ประดับแถบสามสี ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


โครงการช่างยนต์ เข้มแข็งแข่งขัน ฟุตซอลช่างยนต์คัฟ ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งวัฒนธรรม ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

โครงการสืบสานวัฒนธรรม (การประยุกต์นุ่งผ้าไหมสุรินทร์) วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


DSC00173_jpg
     

 อศจ. สุรินทร์ 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

      

 เว็บลิงค์สำนักงาน 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

      

 เอกสารฝ่ายบริหารทรัพยากร 
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี

 เอกสารฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       
      

 เว็บลิงค์เพื่อนบ้าน 
       เทศบาลท่าตูม
       โรงพยาบาลท่าตูม
       ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
       เกษตรอำเภอท่าตูม
       รายงานพยากรอากาศ
       ค้นหารหัสไปรษณีย์
       หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
       ค้นหาข้อมูลต่าง

      

 เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ 
       กท.วิทยาศาสตร์และ
            เทคโนโลยี
       กท.สาธารณสุข
       กท.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
       กท.เกษตรและสหกรณ์
       กท. อุตสาหกรรม
       กท. การคลัง
       กท. ศึกษาธิการ
       การพัฒนาสังคมฯ
       กท. การท่องเที่ยวและกีฬา
ติดต่อผู้ดูแลระบบ