ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเข้าร่วมโครงการประชุม ประเมิน ติดตาม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารบ้านช้าง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ศึกษาดูงาน ศูนย์คชศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน
  งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  เผยแพร่ผลงานดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2562
  เอกสารการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ปี 2562
  โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  โครงสร้างบริหารจัดการแผนธุรกิจร้านตะขอช้างเสริมบารมี
  ร้านตะขอช้างและขั้นตอนการทำ
  ภาพขั้นตอนการผลิตตะขอช้าง
  ให้คำปรึกษาแผนธุรกิจ
  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลภายนอก
  เอกสารประกอบการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  รวมเอกสารงานศูนย์บ่มเพาะ