งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  โครงสร้างบริหารจัดการแผนธุรกิจร้านตะขอช้างเสริมบารมี
  ร้านตะขอช้างและขั้นตอนการทำ
  ภาพขั้นตอนการผลิตตะขอช้าง
  ศึกษาดูงาน ศูนย์คชศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงาน
  ให้คำปรึกษาแผนธุรกิจ
  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลภายนอก