การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle ตามโครงการส่งเสริมครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๓๐๕ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg

0009.jpg

0010.jpg

0011.jpg

0012.jpg

0013.jpg

0014.jpg

0015.jpg

0016.jpg

0017.jpg

0018.jpg

0019.jpg