คุณธรรมนำความรู้สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา 255700001.jpg

00002.jpg

00003.jpg

00004.jpg

00005.jpg

00006.jpg

00007.jpg

00008.jpg

00009.jpg

00010.jpg

00011.jpg

00012.jpg

00013.jpg

00014.jpg

00015.jpg

00016.jpg