โครงการคุณธรรมนำความรู้ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘DSC_6934.JPG

DSC_6955.JPG

DSC_6967.JPG

DSC_6969.JPG

DSC_6978.JPG

DSC_6991.JPG

DSC_7001.JPG

DSC_7006.JPG

DSC_7010.JPG

DSC_7014.JPG

DSC_7020.JPG

DSC_7042.JPG

DSC_7055.JPG

DSC_7087.JPG

DSC_7101.JPG

DSC_7105.JPG