โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอาคาร 1 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการDSC_2735.JPG

DSC_2738.JPG

DSC_2752.JPG

DSC_2756.JPG

DSC_2759.JPG

DSC_2767.JPG

DSC_2775.JPG

DSC_2777.JPG

DSC_2800.JPG

DSC_2803.JPG

DSC_2810.JPG

DSC_2814.JPG

DSC_2851.JPG

DSC_2863.JPG

DSC_2868.JPG