ประเมินสถานศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป้นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันพุธ ที่ 10 กันยายน 25570001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg

0012.jpg

0013.jpg

0015.jpg

0016.jpg

0017.jpg

0018.jpg

0019.jpg

0020.jpg

0021.jpg

0022.jpg

0023.jpg

0024.jpg

0025.jpg