โครงการปรองดองสมานฉันท์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คมช.)ปีการศึกษา2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมDSCF4788.JPG

DSCF4789.JPG

DSCF4792.JPG

DSCF4793.JPG

DSCF4794.JPG

DSCF4797.JPG

DSCF4800.JPG

DSCF4801.JPG

DSCF4804.JPG

DSCF4806.JPG

DSCF4809.JPG

DSCF4810.JPG

DSCF4811.JPG

DSCF4817.JPG

DSCF4819.JPG

DSCF4824.JPG

DSCF4831.JPG

DSCF4834.JPG

DSCF4837.JPG

DSCF4840.JPG

DSCF4843.JPG

DSCF4845.JPG

DSCF4850.JPG

DSCF4854.JPG

DSCF4857.JPG

DSCF4860.JPG

DSCF4864.JPG

DSCF4866.JPG

DSCF4870.JPG

DSCF4874.JPG

DSCF4878.JPG

DSCF4880.JPG

DSCF4883.JPG

DSCF4887.JPG

DSCF4893.JPG

DSCF4896.JPG