ท่าน ผอ.ศิริวรรณ วงศ์วิลา ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 255900001.JPG

00002.JPG

00003.JPG

00004.JPG

00005.JPG

00006.JPG

00007.JPG

00008.JPG

00009.JPG

00010.JPG