โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (Computer and Information For Work) วันที่ 7-23 มีนาคม 2559 โดยมีพิธีเปิด ณ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.jpg

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

019.JPG

020.JPG