งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ อดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และร่วมปฏิญาณตนเพื่อทำความดี ถวายพ่อ วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม00001.JPG

00002.png

00003.JPG

00004.JPG

00005.JPG

00006.JPG

00007.JPG

00008.JPG

00009.JPG

00010.JPG

00011.JPG

00012.JPG

00013.JPG

00014.JPG