โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG