โครงการรับโอกาสทางการศึกษา โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์0001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG