โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปละปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG

0011.JPG

0012.JPG

0013.JPG

0014.JPG