ประชุมเชิงปฏิบัติการ อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร0001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG