การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ และคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม00001.JPG

00002.JPG

00003.JPG

00004.JPG

00005.JPG

00006.JPG

00007.JPG

00008.JPG

00009.JPG

00010.JPG