การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG