การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับชาติระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0005.jpg

0006.jpg

0007.jpg

0008.jpg

0009.jpg

0010.jpg

0011.jpg

0012.jpg

0013.jpg

0014.jpg

0015.jpg

0016.jpg

0017.jpg

0018.jpg

0019.jpg

0020.jpg

0021.jpg

0022.jpg

0023.jpg

0024.jpg

0025.jpg

0026.jpg

0027.jpg

0028.jpg

0029.jpg

0030.jpg

0031.jpg

0032.jpg

0033.jpg

0034.jpg