โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ผู้เรียนอาชีวะ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 25590001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG

0011.JPG

0012.JPG

0013.JPG

0014.JPG