แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และชมรมวิชาชีพบัญชี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 10001.JPG

0002.JPG

0003.JPG

0004.JPG

0005.JPG

0006.JPG

0007.JPG

0008.JPG

0009.JPG

0010.JPG