ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อผู้ประกอบการ ลักษณะธุรกิจ สถานที่ตั้ง รูปภาพ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์สถานศึกษา
  ผลสัมฤทธิ์ของการบ่มเพาะผู้เรียนและการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อ 1 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้ประกอบธุรกิจ ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า 3 ธุรกิจ
  โครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยลการอาชีพท่าตูม
  โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ สถานประกอบการในจังหวัดสุรินทร์
  ธนาคารออมสิน สาขาท่าตูม เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ วก.ท่าตูม พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำแผนธุรกิจแก่คณะครูและบุคลากรแนะนำ แผนการตลาด และติดตามผลการดำเนินงาน ในตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอก ในวันพุธที่ 17มกราคม2566
  คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านไกลเสนียด เข้าศึกษาดูงานแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  วันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการนิเทศศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  เอกสารเผยแพร่ศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2565