แบบสอบถามออนไลน์วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  แบบประเมินผล โครงการส่งเสริมครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หลักสูตร การสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วย Moodle 2.7
  แบบสำรวจความพึงพอใจศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม