หนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรี คณะ คสช.
  คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ
  การจัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1ตุลาคม2557
  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7ตุลาคม2557
  การสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ(กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
  แนวการบริหารงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤิทธิ์
  การใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการและคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ