หนังสือจากสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะ สอศ.
  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ขอมอบคำปราศรัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 61
  แนวทางเกี่ยวกับการดูแลผลการเรียนของนักเรียน
  ตราสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 70ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม2559
  โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
  ขอให้ดำเนินการปราบปรามและป้องกันมิให้มีการเล่นการพนันกีฬาผ่านทางเว็บไซต์
  เรื่องแอปพลิเคชั่นEcoenglish เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน
  รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชีและGFMISของวิทยาลัยตรวจสอบเครือข่ายภายในและวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
  ส่งรายงานการประชุม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระดับจังหวัดสุรินทร์
  กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
  การเลือกรถทัศนาจรสำหรับสถานศึกษา
  การดำเนินงานของสมาคมพัฒนาครูไทย
  การเช่ารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางอย่างปลอดภัย
  งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2558
  การปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒
  แนวทางการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร
  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์และการควบคุมสถานบริการ
  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่๒)
  การจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ๕.)
  ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายประจำปีครั้งที่๒/๒๕๕๘และการยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย
  การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
  ส่งสรุปสาระสำคัญและการมอบหมายงานการประชุมปรึกษาหารือผู้บริหารองค์กรหลักตรั้งที่ ๙/๒๕๕๘
  ขอส่งรายงานแนวสำรวจแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแห่งการก่อการร้าย พศ.2556